Profource B.V.

Hieronder staat de volledige tekst van onze Algemene voorwaarden. Uit kunt onze Algemene voorwaarden ook downloaden als PDF-bestand.   DATUM       20 december 2013 A. een Algemeen Deel – artikel 1 tot en met 17 B. een Bijzonder Deel – artikel 18 tot en met 23

A. Algemeen Deel

1    Onderwerp

1.1 De Voorwaarden van Profource B.V. (PF) zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en Overeenkomsten met PF. De Voorwaarden maken onverbrekelijk deel uit van de tussen PF en Opdrachtgever bestaande rechtsverhouding. Uitdrukkelijk is de toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden uitgesloten. 1.2 Onder “Opdrachtgever” wordt verstaan iedere (rechts)persoon die met PF een Overeenkomst sluit of wenst te sluiten. Onder “Overeenkomst” wordt verstaan iedere rechtsbetrekking, zowel mondeling als schriftelijk, tussen PF en Opdrachtgever betreffende door PF ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten diensten, werkzaamheden en/of leveranties – hierna gezamenlijk te noemen: de Dienst(en)- en tevens iedere (rechts)handeling ter voorbereiding of uitvoering hiervan. 1.3 Indien enige bepaling van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht en zullen PF en Opdrachtgever in overleg treden om de bedoelde bepaling te vervangen door een bepaling met een zoveel mogelijk gelijk doel en strekking. 1.4 De Nederlandse tekst van de Voorwaarden is beslissend en prevaleert boven alle vertalingen daarvan. In het geval van botsing tussen de Voorwaarden en de Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst.

1.5 Afhankelijk van de aard van de Overeenkomst en/of enig deel daarvan dat redelijkerwijze zelfstandigheid bezit, is naast het Algemeen Deel van de Voorwaarden ook het Bijzondere Deel van de Voorwaarden van toepassing, bestaande uit de artikelen 18 e.v.

1.6 In het geval van botsing tussen een artikel uit het Algemene Deel en het Bijzondere Deel, prevaleert het Bijzondere Deel. PF is gerechtigd het Algemene Deel van de Voorwaarden in te roepen indien enige bepaling van het Bijzondere Deel niet verbindend is en vice versa.

2    Offertes en Overeenkomsten

2.1 Alle offertes van PF zijn vrijblijvend. Alle offertes zijn voorts herroepelijk ongeacht of deze een termijn voor aanvaarding inhouden. 2.2 Indien Opdrachtgever aan PF gegevens verstrekt, in welke vorm en van welke aard dan ook, dan gaat PF uit van de juistheid van die gegevens en zal daarop haar offerte baseren, zonder gehouden te zijn de juistheid van deze gegevens te verifiëren. 2.3 Indien een offerte niet wordt aanvaard, dienen alle in artikel 5.1 (Intellectuele eigendom) van deze voorwaarden aangeduide bescheiden omgaand aan PF te worden geretourneerd en is PF gerechtigd alle met de offerte gepaard gaande kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen. 2.4 Een Overeenkomst met PF komt eerst tot stand na schriftelijke bevestiging door de directie van PF dan wel nadat PF een begin heeft gemaakt met uitvoering. Opdrachtbevestigingen worden geacht juist en volledig te zijn. 2.5 Alle mondelinge aanvullingen, toezeggingen of wijzigingen zijn slechts bindend als deze schriftelijk zijn bevestigd door de directie van PF. 2.6 PF is gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van Opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan overige verplichtingen wordt voldaan. De zekerheid wordt gesteld op de door PF bepaalde wijze. 2.7 Indien Opdrachtgever niet binnen veertien dagen na een daartoe strekkende eis op de door PF bepaalde wijze zekerheid heeft gesteld, zijn alle vorderingen van PF op Opdrachtgever in hun geheel en onmiddellijk opeisbaar, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is.

3    Inhoud en uitvoering van de Overeenkomst

3.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, houden de verplichtingen van PF voortvloeiende uit de Overeenkomst in dat PF de overeengekomen Diensten zal (laten) verlenen door medewerkers met het overeengekomen functie- en ervaringsniveau. PF zal zich inspannen de Diensten in overeenstemming met de schriftelijk vastgelegde procedures en afspraken met zorg te (laten) uitvoeren. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, garandeert PF op geen enkele manier enig resultaat.

3.2 De dienstverlening door PF middels de medewerkers van PF geschiedt onder leiding en toezicht van PF.

3.3 Een door PF opgegeven uitvoeringstermijn is niet fataal. Het enkel verstrijken van de uitvoeringstermijn levert geen verzuim op. PF zal de uitvoeringstermijn zoveel mogelijk in acht nemen. Overschrijding van de uitvoeringstermijn levert Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding op. Indien geen uitvoeringstermijn is overeengekomen, geldt een redelijke uitvoeringstermijn te rekenen vanaf het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen.

3.4 PF heeft te allen tijde het recht in gedeelten uit te voeren en is gerechtigd deelprestaties afzonderlijk te factureren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.5 PF heeft steeds de mogelijkheid om de medewerkers, die de Diensten verlenen, te vervangen door medewerkers van gelijkwaardig opleidings- en ervaringsniveau. 3.6 In verband met de uitvoering van eventuele garantie- en /of service werkzaamheden uit eerdere opdrachten, garandeert PF slechts de beschikbaarheid van medewerkers voor maximaal 80% (tachtig procent) van een normale werkweek. Onder “normale werkweek” wordt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, een werkweek van 40 (veertig) uur verstaan. 3.7 Wijziging van de duur, het karakter dan wel de aard van de Diensten is slechts mogelijk na schriftelijke goedkeuring door de directie van PF, onverminderd het bepaalde in artikel 14 (Wijzigingen in de Overeenkomst). 3.8 Bij de Diensten die PF verricht, is de tijd van de medewerkers die voor de Opdrachtgever zijn ingepland en in staat zijn de Diensten te verrichten, uitgangspunt voor de betalingsverplichting van Opdrachtgever jegens PF, op basis van de overeengekomen tarieven. Indien geen tarief is overeengekomen, gelden de gebruikelijk door PF gehanteerde tarieven. 3.9 Het risico van en de kosten voor het tijdig ter beschikking stellen van een werkplek, informatie, apparatuur en programmatuur aan de betreffende PF medewerker is voor Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De uitvoeringstermijn verschuift met de tijd dat niet aan het in de vorige volzin bepaalde is voldaan. Opdrachtgever is gehouden, indien een medewerker op een locatie van Opdrachtgever werkzaam is, om alle verplichtingen voortvloeiende uit de Arbo wetgeving en –richtlijnen na te komen, en PF tegen eventuele aanspraken uit dien hoofde te vrijwaren. Mocht PF desalniettemin worden aangesproken, dan heeft PF recht van regres op Opdrachtgever voor het gehele door haar voldane bedrag aan schadevergoeding, rente en kosten. 3.10 Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, producten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en overige gegevens, zoals codes, wachtwoorden en documentatie, die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst vervaardigd of gebruikt worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever, zijn medewerkers en/of hulppersonen van Opdrachtgever zijn gebracht.

 4    Vergoedingen en betaling

4.1 Opdrachtgever is aan PF een vergoeding verschuldigd gelijk aan

 •  het aantal door de medewerkers van PF aan de Diensten bestede uren vermenigvuldigd met het tussen Opdrachtgever en PF overeengekomen tarief, dan wel, indien dit overeengekomen is,
 •  de afgesproken prijs,

in beide gevallen vermeerderd met

 •  de door de medewerkers gemaakte kosten die ingevolge de Overeenkomst voor vergoeding in aanmerking komen en
 •  de verschuldigde omzetbelasting.

4.2 PF is gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven en prijzen te wijzigen, met dien verstande dat reeds overeengekomen tarieven en prijzen slechts gewijzigd kunnen worden indien de kostprijs bepalende factoren waarop deze gebaseerd zijn sinds het sluiten van de Overeenkomst en vóór uitvoering zijn gewijzigd. 4.3 PF zal aan Opdrachtgever urenregistratie formulieren ter beschikking stellen op welke formulieren de door de medewerkers bestede uren zijn vermeld. Opdrachtgever zal bedoelde formulieren onmiddellijk, doch uiterlijk binnen twee werkdagen na de verrichte Diensten, controleren en eventueel vergezeld van opmerkingen getekend aan PF retourneren. Indien de formulieren niet tijdig zijn geretourneerd of geen aanmerkingen zijn gemaakt, staat daarmee de juistheid van het aantal opgegeven uren vast. Blijkt later een door Opdrachtgever aan te tonen fout te zijn gemaakt, dan zal overleg plaatsvinden ter oplossing van het gerezen geschil. 4.4 Facturen dienen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum door Opdrachtgever betaald te zijn, zonder korting en/of verrekening en in de door PF opgegeven valuta en op de door PF aangegeven wijze. 4.5 Indien volledige betaling niet is geschied binnen de overeengekomen periode, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal hij vanaf dat tijdstip rente alsmede gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten dienen te voldoen. De rente bedraagt 10% (tien procent) per jaar over het openstaande bedrag. Indien de wettelijke handelsrente hoger is dan 10% (tien procent), geldt de wettelijke handelsrente. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% (vijftien procent) van het openstaande bedrag, met een minimum van € 500,– (vijfhonderd Euro). 4.6 Reclameren omtrent facturering kan -onverminderd het bepaalde in artikel 9 (Klachttermijn) slechts binnen de betalingstermijn. Reclames dienen schriftelijk te worden ingediend. Reclames schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. 4.7 Betaling wordt allereerst in mindering gebracht op de verschuldigde gerechtelijke kosten, buitengerechtelijke incassokosten, de verschuldigde rente en daarna in volgorde van ouderdom op de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van Opdrachtgever.

 5    Intellectuele eigendom

5.1 De door PF vervaardigde en/of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en andere bescheiden blijven eigendom van PF ook al heeft PF terzake kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht. 5.2 Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij PF, diens licentiegevers en/of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze Voorwaarden en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is nietexclusief, niet-overdraagbaar aan derden en niet sublicentieerbaar.

 5.3 Het is Opdrachtgever verboden, op straffe van volledige schadevergoeding, enige anduiding betreffende het vertrouwelijk karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur en materialen te verwijderen of te wijzigen. 5.4 Indien PF bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor Opdrachtgever ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op Opdrachtgever, tast dit het recht of de mogelijkheid van PF niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, rogrammeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van PF aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van Opdrachtgever zijn en/of worden gedaan. 5.5 Opdrachtgever dient voor zijn rekening en risico licentieovereenkomsten te sluiten met betrekking tot het gebruik door PF van ten behoeve van derden auteursrechtelijk of anderszins beschermde werken, modellen en uitvindingen bij de uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan PF van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal, databestanden of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie en/of incorporatie. Opdrachtgever dient PF, haar medewerkers en eventueel door haar ingeschakelde derden te vrijwaren tegen de gevolgen van eventuele inbreuken op rechten van die derden. Mocht PF desalniettemin worden aangesproken, dan heeft zij voor het volledige door haar voldane bedrag aan schadevergoeding, rente en kosten recht van regres op Opdrachtgever.

6    Geheimhouding

6.1 Partijen verplichten zich om alle informatie van vertrouwelijke aard die in het kader van de Overeenkomst tussen partijen is uitgewisseld, in de meest brede zin van het woord, geheim te houden. Partijen verplichten zich om alle bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken personen een geheimhoudingsverplichting op te leggen. 6.2 Vertrouwelijke informatie houdt onder meer (niet-limitatief) in alle informatie, alle cijfers en/of gegevens betreffende de Diensten, van welke aard dan ook, alsmede know how ten aanzien

van de Diensten, die de ene partij in de uitvoering van de Overeenkomst aan de andere partij verstrekt of heeft verstrekt, direct of indirect, al dan niet schriftelijk of op een andere wijze, uitgezonderd die informatie die: a  van algemene bekendheid is of van algemene bekendheid is geworden, anders dan als gevolg van enig handelen of nalaten van één der partijen; of b  reeds rechtmatig in het bezit was van één der partijen of rechtsgeldig is verkregen van een derde, niet bij de Overeenkomst betrokken partij, die het was toegestaan de betreffende informatie vrij te geven; of c  reeds aantoonbaar in het bezit is van de ene partij vóór het tijdstip waarop die informatie aan de andere partij ter beschikking werd gesteld. 6.3 Vorenstaande verplichtingen blijven van kracht, ook na beëindiging van de Overeenkomst, zolang en voor zover de vertrouwelijke informatie geen deel is gaan uitmaken van openbare en/of algemeen toegankelijke kennis, wetenschap en/of literatuur. 6.4 Bij overtreding van de verplichtingen, die in dit artikel zijn beschreven, verbeurt de nalatige partij aan de andere partij een direct opeisbare, niet voor matiging vatbare boete van € 50.000,– (vijftigduizend Euro) per overtreding, vermeerderd met € 5.000,- (vijfduizend Euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.

7    Opzegging

7.1 Indien de Overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen door schriftelijke opzegging tegen het einde van enige kalendermaand, met inachtneming van een termijn van minimaal 1 (één) maand. 7.2 Indien de Overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, is Opdrachtgever niet gerechtigd de Overeenkomst tussentijds op te zeggen. De Overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen duur. 7.3 Indien Opdrachtgever verlenging van enige contractsperiode wenst, dan dient zij PF daarvan minimaal 1 (één) maand voor de beëindiging van de periode schriftelijk op de hoogte te stellen, waarbij PF zich het recht voorbehoudt geen gevolg aan dit verzoek te geven.

8    Overmacht (niet-toerekenbare niet-nakoming)

8.1 In geval PF door overmacht verhinderd wordt de Overeenkomst uit te voeren, danwel uitvoering door overmacht kostbaarder wordt gemaakt, heeft PF het recht voor de duur van de overmachttoestand de Overeenkomst op te schorten, danwel geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat PF tot enige schadevergoeding gehouden is.

8.2 Onder “overmacht” wordt verstaan elke omstandigheid, zowel voorzien als onvoorzien, ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs door Opdrachtgever niet meer kan worden verlangd. Onder een dergelijke omstandigheid worden in ieder geval begrepen staking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportproblemen, brand en andere bedrijfsstoornissen, in-, uit-, en doorvoer verboden, niet/niet tijdige of gebrekkige uitvoering door derden en overige buiten de controle van PF liggende gebeurtenissen zoals in ieder geval overstroming, storm, natuur- en/of kernramp, oorlog en/of oorlogsdreiging, maar ook veranderende wetgeving c.q. overheidsmaatregelen. Daarnaast zal PF zich steeds op overmacht kunnen beroepen indien sprake is van ongeschiktheid van zaken en/of personen, waarvan c.q. van wie zij zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.
8.3 Indien de overmachttoestand meer dan 6 (zes) maanden heeft geduurd, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden voor uitsluitend dat deel van de Overeenkomst dat nog niet is uitgevoerd. Opdrachtgever heeft geen recht op enige (schade)vergoeding. 8.4 Indien PF overeenkomstig het bepaalde in lid 1 van dit artikel de uitvoering van de Overeenkomst opschort, is Opdrachtgever verplicht op verzoek van PF de eventueel conform artikel 2.6 (Offertes en Overeenkomsten) van de Voorwaarden verlangde zekerheid te verlengen tot aan de nieuwe uitvoeringsdatum.

9    Klachttermijn

9.1 Tenzij in deze Voorwaarden anders is bepaald, kan Opdrachtgever op een gebrek in de prestatie, waaronder tevens is begrepen een in het geheel niet presteren, geen beroep meer doen indien hij niet binnen 14 (veertien) dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt dan wel redelijkerwijs had kunnen ontdekken schriftelijk en onderbouwd bij PF heeft gereclameerd. PF dient te allen tijde in staat te worden gesteld binnen een redelijke termijn alsnog deugdelijk na te komen. 9.2 Indien tijdig en in overeenstemming met deze Voorwaarden is gereclameerd en de claim door PF wordt afgewezen, dan dient Opdrachtgever op straffe van verval van al zijn rechten en bevoegdheden, binnen 6 (zes) maanden na deze afwijzing jegens PF een geschil aanhangig te maken, overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 van deze algemene voorwaarden (Toepasselijk recht en bevoegde rechter). 9.3 Reclame is niet meer mogelijk indien het gebrek wordt ontdekt nadat de garantieperiode zoals in artikel 10 (Oplevering, garantie en onderhoud) bepaald, is verstreken.

10    Oplevering, garantie en onderhoud

10.1 Werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de door PF gehanteerde standaard methoden. De uitvoering vindt altijd plaats in fasen, zoals in de methodiek omschreven, waarbij een nieuwe fase pas in uitvoering wordt genomen als de eerdere fase volledig is opgeleverd. 10.2 De oplevering van een fase of de overeengekomen prestatie vindt plaats op de Opleveringsdatum. De Opleveringsdatum is:

a  de datum waarop middels een schriftelijke mededeling van PF aan Opdrachtgever de oplevering wordt gemeld, dan wel indien dit eerder is:

b  de datum waarop de fase c.q. prestatie door Opdrachtgever in gebruik wordt genomen. 10.3 Opdrachtgever is gehouden om binnen 14 (veertien) dagen na de Opleveringsdatum tot controle over te gaan en eventuele gebreken bij PF te melden. Eventuele gebreken dienen schriftelijk te worden gemeld, zoveel mogelijk onderbouwd en gespecificeerd. Laat Opdrachtgever de controle na of wordt deze niet uitgevoerd binnen de genoemde termijn dan kan geen aanspraak meer worden gemaakt op herstel van in een later stadium geconstateerde gebreken, die bij deze controle hadden kunnen worden ontdekt. 10.4 Indien tijdig en in overeenstemming met deze voorwaarden is gereclameerd en de garantieclaim door PF wordt geaccepteerd, omdat naar het oordeel van PF de Dienst niet aan de Overeenkomst beantwoordt, zal PF handelen overeenkomstig de bepalingen van dit artikel. Door voldoening aan de bepalingen van dit artikel zal PF terzake haar garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en tot geen enkele verdere schadevergoeding gehouden zijn. 10.5 De garantieverplichtingen van PF worden opgeschort door elke niet, niet tijdige of niet volledige nakoming door Opdrachtgever van de verplichtingen uit de Overeenkomst. Opdrachtgever kan pas na volledige betaling van de openstaande facturen, verbeurde renten en kosten aanspraak maken op nakoming van de garantie. 10.6 Garantie op door derden toegeleverde zaken kan nooit verder strekken dan de garantie die aan PF wordt verleend door de fabrikant c.q. leverancier van die zaken. Geeft de fabrikant c.q. leverancier geen garantie, dan geeft PF evenmin garantie. Iedere garantie vervalt indien door of namens Opdrachtgever wijzigingen in de Dienst zijn aangebracht. 10.7 De garantie periode bedraagt (3) drie maanden te rekenen vanaf de Opleveringsdatum. De garantie houdt in dat PF medewerkers ter beschikking heeft om verbeteringen in de Dienst aan te brengen, voor zover blijkt dat er niet wordt. voldaan aan de vastgelegde functionele specificaties en/of de Dienst niet voldoende reproduceerbaar is. PF garandeert nimmer dat programmatuur zonder fouten zal werken, dan wel dat alle fouten zullen worden verbeterd. 10.8 De garantiewerkzaamheden worden uitgevoerd op basis van de overeengekomen tarieven en kosten dan wel, indien er geen tarieven en kosten zijn overeengekomen, op basis van de gebruikelijk door PF gehanteerde tarieven en kosten. Dit is uitsluitend anders indien sprake is van een Overeenkomst op basis van een fixed budget, in welk geval de werkzaamheden uit hoofde van de garantieaanspraken kosteloos zullen geschieden. 10.9 Indien er een opdracht tot onderhoud van programmatuur is aanvaard, zal een dergelijke opdracht alleen betrekking hebben op correctief onderhoud, waaronder wordt verstaan het aanbrengen van verbeteringen in de programmatuur, databases en omgeving van door Opdrachtgever gesignaleerde en schriftelijk gemelde storingen in de werking van de programmatuur, databases en omgeving, een en ander overeenkomstig de bij PF gebruikelijk gestandaardiseerde methoden en technieken. Werkzaamheden in het kader van een onderhoudsovereenkomst zullen worden uitgevoerd op de gebruikelijke kantoortijden, waaronder wordt verstaan maandag tot en met vrijdag 09.00-17.00 uur. Voor Diensten die op verzoek van Opdrachtgever buiten kantooruren plaatsvinden zullen de daarop betrekking hebbende verhoogde tarieven en kosten in rekening worden gebracht, conform Onderstaand schema, tenzij sprake is van een fixed price:
 •  Diensten ná 19.00 uur: 150% van het overeengekomen tarief.
 •  Diensten op zaterdag: 150% van het overeengekomen tarief.
 •  Diensten op zondag: 200% van het overeengekomen tarief.

Indien sprake is van Diensten die buiten Nederland worden verleend, dan zullen de daarmee gepaard gaande extra kosten, waaronder in ieder geval die terzake reis en verblijf, volledig voor rekening van Opdrachtgever zijn.

11    Aansprakelijkheid

11.1 De Overeenkomst wordt door PF uitgevoerd in opdracht van en voor rekening en risico van Opdrachtgever. PF levert een inspanningsverplichting en garandeert geen resultaat. Enige aansprakelijkheid van PF kan slechts ontstaan indien Opdrachtgever PF onverwijld, deugdelijk en schriftelijk op de hoogte brengt van het voorval. 11.2 PF is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van -door Opdrachtgever aan te tonen- opzet of bewuste roekeloosheid van PF en/of haar tot de directie of bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten bij de uitvoering van de verplichtingen voortvloeiend uit de tussen PF en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst. 11.3 PF is nimmer aansprakelijk voor:

 •  indirecte schade, van welke aard dan ook waaronder mede begrepen gevolgschade, zoals bedrijfsschade, waartoe bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst behoren.
 •  immateriële schade, die Opdrachtgever, of een derde, lijdt doordat PF of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is, tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst.
 •  onjuistheden in de door Opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen.
  •  onjuistheden in door Opdrachtgever opgedragen werkzaamheden of diensten, verstrekte ontwerpen en plannen, tekeningen, berekeningen, en/of uitvoeringsvoorschriften.
  •  van de overeengekomen beoogde bestemming van de Dienst afwijkend gebruik.
  •  schade wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
   •  schade en kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt.

11.4 De aansprakelijkheid van PF is per aanspraak, waarbij aanspraken voortvloeiend uit een reeks van met elkaar samenhangende voorvallen als gevolg van dezelfde oorzaak als één aanspraak zullen worden beschouwd, te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van PF in het betreffende geval wordt uitgekeerd. Keert de verzekering om welke reden dan ook niet uit, dan is de aansprakelijkheid van PF per aanspraak, waarbij aanspraken voortvloeiend uit een reeks van met elkaar samenhangende voorvallen als gevolg van dezelfde oorzaak als één aanspraak zullen worden beschouwd, beperkt tot het bedrag van de nettoprijs van dat deel van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkstelling betrekking heeft, met een absoluut maximum van € 75.000,– (vijfenzeventig duizend Euro). Indien sprake is van een Overeenkomst met een looptijd van meer dan één (1) jaar, kan de nettoprijs nooit meer bedragen dan de nettoprijs die is bedongen voor één (1) jaar.

11.5 De aansprakelijkheid van PF voor schade door dood. lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan € 1.250.000,– (één miljoen tweehonderdvijftig duizend Euro). 11.6 Opdrachtgever dient PF schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook waaronder die wegens productaansprakelijkheid, terzake vergoeding van schade, kosten, rente en/of verliezen die voortvloeien uit de door PF uitgevoerde Overeenkomst. Indien PF desondanks aansprakelijk mocht worden gehouden is het bepaalde in de vorige artikelleden onverminderd van toepassing. PF heeft alsdan voor het gehele door haar voldane bedrag terzake schadevergoeding, rente en kosten recht van regres op Opdrachtgever. 11.7 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts-)personen van wie PF zich bedient bij de uitvoering van de Overeenkomst. 11.8 In het geval PF optreedt als subcontractant van Opdrachtgever, is PF gerechtigd zich tevens te beroepen op de beperking van aansprakelijkheid zoals opgenomen in de overeenkomst tussen Opdrachtgever en haar opdrachtgevende partij. 11.9 De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen laten de overige uitsluitingen en beperkingen van PF op basis van het Bijzondere Deel van de Voorwaarden (artikel 18 e.v.) onverlet. 11.10 Tenzij Opdrachtgever voordien overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 (Toepasselijk recht en bevoegde rechter) van deze Voorwaarden een procedure is gestart, vervalt iedere rechtsvordering tot schadevergoeding door verloop van 6 maanden na oplevering in de zin van artikel 10 (Oplevering, garantie en onderhoud) dan wel, indien dit eerder is, door verloop van 6 maanden nadat PF de claim overeenkomstig artikel 9.2 (Klachttermijn) van deze algemene voorwaarden heeft afgewezen.

12    Ontbinding – beëindiging

12.1 Ingeval van niet, niet volledige en/of niet tijdige betaling van een opvorderbaar bedrag, niet, niet volledige en/of niet tijdige voldoening aan enige andere verplichting uit een Overeenkomst voortvloeiend, opschorting van betaling, (aanvraag tot) surséance, (aanvraag tot) WSNP of faillissement, onder curatelestelling, overlijden of liquidatie van zaken van Opdrachtgever heeft PF het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het mogelijk geleverde en nog niet geheel betaalde als haar eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde, onverminderd haar recht op schadevergoeding. Indien zich één van de in de vorige volzin genoemde situaties voordoet, zijn alle vorderingen van PF op Opdrachtgever in hun geheel en onmiddellijk opeisbaar, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is.
12.2 Indien PF conform het bepaalde in lid 1 van dit artikel de uitvoering van de Overeenkomst opschort, is Opdrachtgever verplicht op verzoek van PF de eventueel conform artikel 2.6 (Offertes en Overeenkomsten) van de Voorwaarden verlangde zekerheid te verlengen.

12.3 Indien Opdrachtgever de Overeenkomst wil beëindigen zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van PF en PF hiermee instemt, wordt de Overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd, terwijl Opdrachtgever gehouden is de prijs te voldoen voor het gedeelte van de Overeenkomst dat reeds is uitgevoerd. PF heeft in dat geval tevens recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten, met een minimum van 10% (tien procent) van de door Opdrachtgever met PF overeengekomen totaalprijs dan wel, indien geen totaalprijs is overeengekomen, de gebruikelijk door PF gehanteerde totaalprijs.

13    Voorbehoud van eigendom en rechten

13.1 PF blijft eigenaar van alle door haar geleverde zaken en rechten tot voldoening door Opdrachtgever van de tegenprestatie terzake de door PF krachtens Overeenkomst geleverde of te leveren zaken en rechten of terzake de krachtens een zodanige Overeenkomst (tevens) ten behoeve van Opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden/diensten, alsmede tot voldoening van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige Overeenkomst. 13.2 Indien Opdrachtgever uit of mede uit de door PF aan hem geleverde zaken/rechten een nieuwe zaak/recht vormt, is dit een zaak/recht dat PF voor zichzelf doet vormen en houdt Opdrachtgever dit voor PF terwijl PF steeds eigenaar blijft, totdat aan alle verplichtingen als in lid 1 van dit artikel bedoeld is voldaan. 13.3 Rechten waaronder mede begrepen gebruiksrechten, worden in voorkomend geval aan Opdrachtgever verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever alle uit de Overeenkomst voortvloeiende bedragen heeft voldaan. 13.4 PF kan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken en rechten, gegevens, programmatuur, documenten, databestanden en overige resultaten van de Diensten onder zich houden, ondanks een overeengekomen verplichting tot afgifte of overdracht, totdat Opdrachtgever aan al zijn betalings- en overige verplichtingen jegens PF heeft voldaan.

14    Wijzigingen in de Overeenkomst

14.1 Diensten die naar het oordeel van PF geen onderdeel uitmaken van de met PF gesloten Overeenkomst en door Opdrachtgever worden opgedragen, dienen altijd te worden betaald op basis van de door PF gebruikelijk voor de opgedragen Diensten gehanteerde prijzen en tarieven per tijdseenheid, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 14.2 Er is in ieder geval sprake van Diensten die geen onderdeel uitmaken van de met PF gesloten Overeenkomst, indien:

 •  sprake is van een wijziging in de specificaties en/of
  •  de door Opdrachtgever aan PF verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijkheid.

14.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst aan derden over te dragen. PF is te allen tijde gerechtigd haar rechten en verplichtingen aan derden over te dragen c.q. derden in te schakelen bij uitvoering van de Overeenkomst.

 15    Verbod op overname personeel

15.1 Het is Opdrachtgever en aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen gedurende de duur van de Overeenkomst en gedurende een periode van 18 (achttien) maanden na het eindigen van de Overeenkomst, niet toegestaan, zonder toestemming van PF een medewerker van PF direct of indirect in dienst te nemen dan wel met deze direct dan wel indirect een contractuele relatie aan te gaan, ongeacht of deze medewerker al dan niet via PF Diensten heeft verleend aan Opdrachtgever. 15.2 Indien Opdrachtgever in strijd handelt met het in lid 1 bepaalde is de Opdrachtgever aan PF in ieder geval de in het volgende artikellid vermelde vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is direct opeisbaar, onverminderd het recht van PF om aanvullende of vervangende schadevergoeding te vorderen. De in het volgende artikellid genoemde vergoeding laat onverlet de verschuldigdheid door Opdrachtgever van de gelden op basis van artikel 12.3 (Ontbinding – beëindiging) van de Voorwaarden. 15.3 De door Opdrachtgever verschuldigde vergoeding bedraagt 100% van het full-time bruto jaarinkomen van de betreffende medewerker van PF. Bij het bepalen van het full-time bruto jaarinkomen van de medewerker worden daarin, naast de overeengekomen bruto periodieke beloning, mede begrepen:

 •  de gegarandeerde of redelijkerwijs te verwachten bonus,
 •  tantième of winstdeling, buitenland toeslagen,
 •  woonkostenvergoedingen, vaste representatie vergoedingen en overige emolumenten.
  •  de door de Opdrachtgever beschikbaar te stellen c.q. gestelde auto, die minimaal gelijk wordt gesteld aan € 5.000,- (vijf duizend Euro) bruto jaarinkomen.

16    Privacy en gegevens verwerking

16.1 Desgevraagd zal Opdrachtgever aan PF onverwijld schriftelijk informatie verschaffen omtrent de wijze waarop Opdrachtgever uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens. 16.2 Opdrachtgever dient PF te vrijwaren tegen en schadeloos te stellen voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor Opdrachtgever op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is. Mocht PF desalniettemin worden aangesproken, dan heeft PF voor het gehele door haar voldane bedrag aan schadevergoeding, rente en kosten recht van regres op Opdrachtgever.

16.3 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door PF verleende Dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij Opdrachtgever. Opdrachtgever staat er jegens PF voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van een derde. Opdrachtgever vrijwaart PF tegen iedere rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens en de uitvoering van de Overeenkomst. Mocht PF desalniettemin worden aangesproken, dan heeft PF voor het gehele door haar voldane bedrag aan schadevergoeding, rente en kosten recht van regres op Opdrachtgever. 16.4 Opdrachtgever heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens) verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage in, het corrigeren van en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij Opdrachtgever.  Indien en voor zover PF Opdrachtgever hierin dient te ondersteunen, komen alle kosten voor deze ondersteuning ten laste van Opdrachtgever.

17    Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1 Op de door PF gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 17.2 Tenzij dwingendrechtelijk anders voorgeschreven, worden geschillen met uitsluiting van iedere andere rechter voorgelegd aan de bevoegde rechter te Dordrecht. PF is te allen tijde gerechtigd te kiezen voor de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Opdrachtgever.

B. Bijzonder Deel

18    Bijzondere algemene voorwaarden

18.1 Afhankelijk van de aard van de Overeenkomst en/of enig deel daarvan dat redelijkerwijze zelfstandigheid bezit, zijn naast de Algemene Voorwaarden (artikel 1 tot en met 17) ook één of meerdere artikelen uit het Bijzondere Deel van toepassing. De bepalingen uit het Bijzondere deel zijn onlosmakelijk verbonden met de bepalingen uit het Algemene Deel. 18.2 In het geval van botsing tussen een artikel uit het Bijzondere Deel en het Algemeen Deel, prevaleert het artikel uit het Bijzondere Deel. PF is steeds gerechtigd het Bijzondere Deel in te roepen indien enige bepaling van het Algemene Deel niet verbindend is.

19    Ontwikkeling en onderhoud van programmatuur

19.1 De in dit artikel opgenomen bepalingen zijn, naast het Algemene Deel, van toepassing indien PF in opdracht van Opdrachtgever programmatuur ten behoeve van Opdrachtgever ontwikkelt en eventueel installeert en/of in opdracht van Opdrachtgever Diensten verleent op het gebied van onderhoud van programmatuur. 19.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van de aan PF verstrekte gegevens, specificaties en ontwerpen. Onjuistheden, onvolledigheden en inconsistenties zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever. 19.3 PF is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid en consistentie van de aan haar ter beschikking gestelde gegevens, specificaties en ontwerpen te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden, de Overeenkomst op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen. Opdrachtgever verplicht zich, op straffe van volledige schadevergoeding, de hem bekende onvolkomenheden in de specificaties en het ontwerp van de te ontwikkelen programmatuur, steeds zo spoedig en volledig mogelijk aan PF te melden. 19.4 Alvorens met de ontwikkelwerkzaamheden aan te vangen, kan PF verlangen dat Opdrachtgever zich schriftelijk geheel en onvoorwaardelijk akkoord verklaart met de specificaties en het ontwerp. PF is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten tot het moment waarop Opdrachtgever zich geheel en onvoorwaardelijk schriftelijk akkoord verklaart met de specificaties en het ontwerp. 19.5 Alle Overeenkomsten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW en artikel 7:409 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door PF, ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een Overeenkomst door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. 19.6 PF bepaalt de wijze van aflevering van de programmatuur. Uitsluitend indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal PF de programmatuur bij Opdrachtgever installeren. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is PF niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie. PF beslist over de vorm en de taal waarin de gebruikersdocumentatie wordt verstrekt.

 19.7 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, aanvaardt Opdrachtgever de programmatuur in de staat waarin deze zich op de Opleveringsdatum, zoals gedefinieerd in artikel 10 (Oplevering, garantie en onderhoud), bevindt. PF stelt de broncode en de technische documentatie niet aan Opdrachtgever ter beschikking. 19.8 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en behoudens wettelijke uitzonderingen, is het Opdrachtgever uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van PF toegestaan de programmatuur geheel of gedeeltelijk te (laten) modificeren. 19.9 PF verricht het onderhoud zoals nader in de Overeenkomst aangeduid. Het onderhoud omvat niet het herstel van fouten, gebreken en/ of onvolkomenheden die het gevolg zijn van of verband houden met: a  gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van de programmatuur, waaronder mede worden verstaan fouten in de invoer van gegevens of in de gegevens zelf. b  wijziging van de programmatuur anders dan door of namens PF. c  gebruik van de programmatuur in strijd met de daarvoor geldende voorwaarden of in strijd met de instructies in de gebruiksdocumentatie. d  wijzigingen in of fouten, gebreken of onvolkomenheden in apparatuur, of andere programmatuur dan die onder het onderhoud van PF valt. e  het nalaten door Opdrachtgever tot het tijdig en deugdelijk laten onderhouden van de programmatuur. f   het gebruik van een oude(re) versie van de programmatuur, welk versie niet of niet meer door PF wordt onderhouden. g  herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

20    Application service provision, software as a service en computerservice

20.1 De in dit artikel opgenomen bepalingen zijn, naast het Algemeen Deel, van toepassing indien PF Diensten verleent op het gebied van of onder de naam van Application Service Provision , Software as a Service en/of Computerservice. 20.2 Onder Application Service Provision (ASP) en software as a Service (SAS) wordt verstaan: het door PF ‘op afstand’ beschikbaar stellen en beschikbaar houden van programmatuur aan Opdrachtgever, via internet of een ander netwerk, zonder dat aan Opdrachtgever een fysieke drager met de desbetreffende programmatuur wordt verstrekt. Onder Computerservice (CS) wordt verstaan: de automatische verwerking van gegevens met behulp van door PF beheerde programmatuur en apparatuur. 20.3 Alle Diensten van PF worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover PF schriftelijk uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. 20.4 De Diensten worden uitsluitend verleend op werkdagen, maandag tot en met vrijdag van

09.00 uur tot 17.00 uur. Voor Diensten die op verzoek van Opdrachtgever buiten kantooruren plaatsvinden zullen de daarop betrekking hebbende verhoogde tarieven en kosten in rekening worden gebracht, conform onderstaand schema, tenzij sprake is van een fixed price:

 •  Diensten ná 19.00 uur: 150% van het overeengekomen tarief.
 •  Diensten op zaterdag: 150% van het overeengekomen tarief.
 •  Diensten op zondag: 200% van het overeengekomen tarief.

Indien sprake is van Diensten die buiten Nederland worden verleend, dan zullen de daarmee gepaard gaande extra kosten, waaronder in ieder geval die terzake reis en verblijf, volledig voor rekening van Opdrachtgever zijn. 20.5 PF kan wijzigingen in de Diensten aanbrengen, waaronder in ieder geval is begrepen het voorzetten van de Dienst met gebruikmaking van een nieuwe of gewijzigde versie van de programmatuur. PF is gerechtigd de Diensten geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik te stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud. 20.6 Indien PF Diensten verricht op basis van door Opdrachtgever aan te leveren gegevens, zullen deze gegevens overeenkomstig de door Opdrachtgever te stellen voorwaarden door Opdrachtgever worden geprepareerd en aangeleverd. Opdrachtgever zal de te verwerken gegevens brengen naar en de resultaten van de verwerking ophalen van de plaats waar Opdrachtgever de dienstverlening uit- voert. Transport en transmissie, op welke wijze dan ook, geschieden voor rekening en risico van Opdrachtgever, ook indien deze door PF worden uitgevoerd of verzorgd. Opdrachtgever staat er voor in dat alle door hem aan PF ter uitvoering van de Dienst ter beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur, procedures en instructies steeds juist en volledig zijn en dat alle aan PF verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties van PF, op straffe van volledige schadevergoeding door Opdrachtgever. 20.7 Alle door PF bij de Dienst gebruikte apparatuur, programmatuur en zaken blijven het (intellectuele) eigendom van PF en haar toeleveranciers, ook indien Opdrachtgever een vergoeding betaalt voor het ontwikkelen of aanschaffen ervan door PF. 20.8 PF is nimmer gehouden Opdrachtgever een fysieke drager te verstrekken met de in het kader van ASP en SAS aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen programmatuur en evenmin de in het kader van CS door PF te gebruiken programmatuur.

20.9 Uitsluitend Opdrachtgever is verantwoordelijk voor:

 •  de aanschaf en goede werking van de benodigde infrastructuur.
  •  het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de Dienst en de wijze waarop de resultaten van de Dienst worden ingezet.
  •  de instructie en het gebruik door gebruikers.
   •  het installeren van de benodigde (hulp)programma’s alsmede het inrichten, parametiseren en tunen.
   •  eventuele dataconversie.
    •  het aanpassen van de gebruikte apparatuur, overige (hulp)programmatuur en gebruiksomgeving.
 •  het bewerkstelligen van de gewenste interoperabiliteit.

20.10 PF kan niet instaan voor en is niet verantwoordelijk voor:

 •  de juistheid, volledigheid en/of tijdigheid van reacties en geboden ondersteuning.
  •  het foutloos en zonder onderbrekingen functioneren van de ter beschikking gestelde en gebruikte programmatuur.
  •  de controle van de juistheid en de volledigheid van de resultaten van de Dienst en de met gebruikmaking van de Dienst gegeneerde gegevens.
 •  het tijdig aanpassen van de programmatuur aan wijzigingen in relevante wet- en regelgeving.
 •  het maken van de vereiste back-up.

 21    Advisering, consultancy en project management

21.1 De in dit artikel opgenomen bepalingen zijn, naast het Algemeen Deel, van toepassing indien PF Diensten verricht op het gebied van advisering, consultancy en/of projectmanagement. 21.2 Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover PF schriftelijk uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. 21.3 PF is niet gehouden bij de uitvoering van de Diensten aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen. Indien PF Diensten verricht op basis van door Opdrachtgever aan te leveren gegevens, dan zullen deze gegevens overeenkomstig de door PF te stellen voorwaarden door Opdrachtgever worden geprepareerd en voor rekening en risico van Opdrachtgever aangeleverd. Opdrachtgever staat er voor in dat alle door hem aan PF ter uitvoering van de Diensten ter beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur, procedures en instructies steeds juist en volledig zijn en dat alle aan PF verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties van PF, op straffe van volledige schadevergoeding door Opdrachtgever. 21.4 De Diensten worden door PF uitsluitend verricht op en planningen en werkzaamheden van PF zijn erop gebaseerd dat deze worden verricht op de gebruikelijke werkdagen maandag tot en vrijdag van 09.00 uur -17.00 uur. Voor Diensten die op verzoek van Opdrachtgever buiten kantooruren plaatsvinden zullen de daarop betrekking hebbende verhoogde tarieven en kosten in rekening worden gebracht. Voor Diensten die op verzoek van Opdrachtgever buiten kantooruren plaatsvinden zullen de daarop betrekking hebbende verhoogde tarieven en kosten in rekening worden gebracht, conform onderstaand schema, tenzij sprake is van een fixed price:

 •  Diensten ná 19.00 uur: 150% van het overeengekomen tarief.
 •  Diensten op zaterdag: 150% van het overeengekomen tarief.
 •  Diensten op zondag: 200% van het overeengekomen tarief.

Indien sprake is van Diensten die buiten Nederland worden verleend, dan zullen de daarmee gepaard gaande extra kosten, waaronder in ieder geval die terzake reis en verblijf, volledig voor rekening van Opdrachtgever zijn.

21.5 Het gebruik dat Opdrachtgever maakt van de Diensten is steeds uitsluitend voor rekening en risico van Opdrachtgever.

22    Onderhoud van ICT-, Telecommunicatie- en kantoorapparatuur

22.1 De in dit artikel opgenomen bepalingen zijn, naast het Algemeen Deel, van toepassing indien PF Diensten verleend op het gebied van onderhoud, van ICT-, telecommunicatie- en/of kantoorapparatuur. 22.2 PF verricht de Dienst zoals nader in de Overeenkomst aangeduid. De door PF verrichte Dienst laat onverlet de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever voor het beheer, waaronder de controle van de instellingen en het gebruik van de apparatuur. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik door gebruikers. Voorts dient Opdrachtgever te zorgen voor de technische, ruimtelijke en telecommunicatievoorzieningen, die nodig zijn om de apparatuur te laten functioneren. De Dienst strekt zich uitdrukkelijk niet over genoemde voorzieningen en eventuele aansluitingen uit. 22.3 PF staat er niet voor in dat te onderhouden apparatuur zonder onderbreking of andere gebreken zal werken of dat alle gebreken worden verbeterd. Opdrachtgever is gehouden alle medewerking te verrichten om PF in staat te stellen tot de Dienst, bij gebreke waarvan PF gerechtigd is de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. 22.4 Alvorens de apparatuur aan PF voor onderhoud aan te bieden, draagt Opdrachtgever er zorg voor dat van alle in of op de apparatuur vastgelegde programmatuur en data een volledige kopie is gemaakt. Iedere aansprakelijkheid van PF wegens verminking of verlies van gegevens of programmatuur is uitgesloten. 22.5 Gedurende de tijd dat PF de te onder houden apparatuur onder zich heeft, heeft Opdrachtgever geen recht op tijdelijk vervangende apparatuur. Opdrachtgever draagt het risico van verlies, diefstal en/of beschadiging van apparatuur gedurende de periode dat PF deze voor onderhoudswerkzaamheden onder zich heeft. Het is aan Opdrachtgever zich tegen genoemde voorvallen te verzekeren. 22.6 Het onderhoud omvat niet:

 •  onderhoud aan apparatuur die niet in Nederland is opgesteld.
  •  onderzoek/herstel van fouten die een gevolg zijn van of verband houden met gebruiksfouten, onoordeelkundig gebruik van de apparatuur of van buiten komende oorzaken, zoals

gebreken in communicatielijnen, netwerkverbindingen of in spanningsvoorzieningen of koppelingen met apparatuur, programmatuur of materialen welke niet onder de Overeenkomst vallen.

 •  onderzoek/herstel van fouten die een gevolg zijn van of  verband houden met wijziging van de apparatuur anders dan door of namens PF, het gebruik van de apparatuur in strijd met de daarvoor geldende voorwaarden en het nalaten van Opdrachtgever om apparatuur tijdig en adequaat te onderhouden.
 •  onderzoek/herstel van storingen die een gevolg zijn van of verband houden met op de apparatuur geïnstalleerde programmatuur.
 • herstel van als gevolg van storingen en/of onderhoud verminkte of verloren gegane gegevens.

 23    Slotbepalingen

23.1 Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te Dordrecht onder nummer AL 22/2013. 23.2 Alle vorige voorwaarden zijn vervallen. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt op verzoek toegezonden.